Section:

Numbers

10

desyat'


11

odinadtsyat'


12

dvanadtsyat'


13

trinadtsyat'


14

čotirnadtsyat'


15

p'yatnadtsyat'


16

šistnadtsyat'


17

simnadtsyat'


18

visimnadtsyat'


19

dev'yatnadtsyat'