Section:

Describe people

Big

velikiy velika


Little

malen'kiy malen'ka


Tall

visokiy visoka


Short

niz'kiy niz'ka


Tiny

krihitniy krihitna


Fat

tovstiy tovsta


Plump

povniy povna


Slim

tonkiy tonka


Thin

hudiy huda


Slender

strunkiy strunka